Prey Skoro                                     

Een Prey Skoro is een voorschool voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar, die gekoppeld is aan een basisschool, welke de ontwikkelingskansen van kinderen bevordert en waar sprake is van een pedagogische doorlopende leerlijn. De doelen van de Prey Skoro zijn: kinderen de mogelijkheid geven zich spelenderwijs te ontwikkelen tot zelfstandige, sociaal vaardige en leergierige peuters. Daarnaast kinderen, ouders en professionals actief betrekken bij de inhoud van de activiteiten, waardoor ze leren een eigen keuze te maken en verantwoordelijkheden te nemen. Binnen Prey Skoro wordt gewerkt met het ontwikkelingsgericht voorschoolprogramma Basic Learning4kids (BL4k). speciaal ontwikkeld voor de Surinaamse context.  Binnen Basic Learning4kids is er afstemming en samenwerking tussen de Prey Skoro en de basisschool.

Saga Interproject verzorgt de opleiding van leerkrachten in Suriname in het voorschoolse programma van de Prey Skoro. De trainingen die Saga Interproject verzorgd heeft de afgelopen jaren zijn o.a.:

 • Basis training Basic Learning4kids (BL4k) incl. coaching on the job
 • BL4k Gespreksvoering en ouderparticipatie
 • BL4k Werken met anderstaligen
 • Training Werken met zorgsignalen
 • Training Begeleidersvaardigheden
 • Training Coach taalontwikkeling jonge kinderen
 • Training Stagebegeleiders
 • Training Positieve Gedragsbeïnvloeding

 

uitnodigende leeromgeving

Dit programma is gerealiseerd met ondersteuning van de gemeente Amsterdam. De Prey Skoro is onderdeel van dit programma, Saga Interproject werkt hierbij samen met de schoolbesturen EGBS en RKBO.

Doelstellingen:

 • Leerlingen actief stimuleren tot het vergroten van hun ervaringen, kennis en vaardigheden op verschillende ontwikkelingsgebieden.
 • Het vergroten van de deskundigheid van leerkrachten bij de inzet van de leeromgeving als middel tot exploreren en leren.
 • Het verkleinen van leerachterstanden op lange termijn.
 • Het vergroten van de ouderparticipatie.
 • Leerkrachten zijn in staat om een positief pedagogisch klimaat te scheppen, wat leidt tot positieve leerresultaten

Alle kinderen naar School, project leerplicht

Het doel van het project "Alle kinderen naar school" is het terugdringen van het leerlingenverzuim en de uitval uit het onderwijs in Suriname. 

Het zorgprogramma Medewerkers Leerling Zorg (MLZ) ligt geheel in de lijn van het beleid van het Minov, om de zorg op alle scholen te verbeteren. Tijdens het project Alle kinderen naar School is een zorgprogramma ontwikkeld en geïmplementeerd op 28 scholen op GLO en VOJ niveau van RKBO en EBGS.

 

.

basic learning  4 kids

Van oudsher wordt in Suriname klassikaal les gegeven, hierdoor richt de leerkracht zich op de gemiddelde leerling.  In de jonge leeftijd is de groei in ontwikkeling juist zo verschillend, dat een ontwikkeling gerichte aanpak veel beter past. Ook de onderwijssituatie is door de veelheid aan talen en culturen, maar ook door de gebrekkige ontsluiting van het Surinaams achterland zo verschillend. Deze verscheidenheid vraagt om een gedifferentieerde aanpak en dat begint al bij de leerkracht in de klas. Door uit te gaan van drie niveaus in de klas zorgt Basic Learning4kids dat het onderwijsaanbod beter aansluit bij alle leerlingen.

 

Wat doet Basic Learning4kids?

Basic Learning4kids is een Surinaams ontwikkelingsgericht voorschoolprogramma van Saga Interproject. Dit programma biedt methodische stimulering van verschillende ontwikkelingsgebieden aan. Het doel is om spelenderwijs de leermogelijkheden van het kind te vergroten. Een positief effect op de schoolloopbaan van het kind is het gevolg.

 

Basic Learning4kids kan modulair ingezet worden op kinderdagverblijven, peuterscholen, crèches, voorscholen en scholen. De opbouw van de modules passen wij aan indien de context  waarin het wordt uitgevoerd hier om vraagt. Zo zetten wij bijvoorbeeld in gebieden waar Nederlands niet de voertaal is, de tweetalige variant in. Dit programma betrekt kinderen in het maken van eigen keuzes en geeft ze verantwoordelijkheid. In diezelfde lijn betrekken wij  ouders en leerkrachten om hun verantwoordelijkheid te nemen voor de ontwikkeling van de kinderen.

 

Basic Learning4kids is een integraal ontwikkelingsgericht programma dat kinderen 5 dagen per week stimuleert in verschillende ontwikkelingsgebieden. De leerinhoud is uitgewerkt in leerlijnen en wordt thematisch aangeboden in een actieve, uitnodigende leeromgeving. Er wordt gewerkt op basis van ervaringsleren, een kindvolgsysteem en een individueel extra stimuleringsprogramma. Basic Learning4kids heeft een ouderparticipatieprogramma dat geïntegreerd is in het curriculum. Het programma bestaat uit: Ouderbijeenkomsten, opvoedthema’s, oudergesprekken, huisbezoeken, ouder-kind activiteiten, ouder-ondersteuningsgroep en ouders draaien ook mee op de groep.

 

Prey Skoro werkt met Basic Learning4kids. Saga Interproject stelt Basic Learning4kids en de opgebouwde kennis van Prey Skoro beschikbaar voor organisaties bij het opzetten van hun eigen voorscholen.

 

Resultaten:

 • Een kwalitatief sterk programma dat zich kan meten met internationale standaarden. Voldoet voor 81% aan de gestelde normen.
 • Een in Suriname ontwikkeld programma dat ook tweetalig ingezet kan worden en zich richt op het werken met anderstaligen.
 • 13 Prey Skoro locaties die werken met Basic Learning4kids
 • 100% van de ouders nemen deel aan het ouderparticipatie programma
 • Jaarlijkse externe onderzoeken naar de kwaliteit van het programma
 • Saga Interproject is eigenaar van Basic Learning4kids

Vruchtbare grond

Binnen het project “Vruchtbare Grond” wordt een leerwerkbedrijf voor jongeren opgezet in Suriname. Het bedrijf richt zich op groenvoorziening en houtbewerking. Binnen het bedrijf worden de jongeren op basis van “experience based learning” vanaf het begin bij de opzet van het bedrijf betrokken. Afhankelijk van hun interesse en opgebouwde skills wordt gepaste scholing of training aangeboden. Door middel van stages en het aanleren van arbeidscompetenties is er ook een brugfunctie naar betaalde arbeid.